Här är insiders optimistiska

Att säga att svensken har blivit mer positiv till börsen de senaste åren vore väl ett understatement. Och det har även bekräftats i flera undersökningar exempelvis i SBAB:s Fondbarometer där det visar sig att 76 procent av de tillfrågade tror att börsen stiger på sex månaders sikt.

Men samtidigt som det breda spararkollektivet är mycket positiva så råder det en negativ trend i insiderhandeln. Detta brukar vara en säker indikator på att börsen står inför en längre period av negativ utveckling. Historien har visat att längre perioder av köp från insiderkollektivet åtföljs av uthålliga och breda börsuppgångar. Och detta mönster gäller även för längre perioder av försäljningar från insiderkollektivet som innebär börsnedgångar.

Insidersentiment
Temperaturen i insiderhandeln mäter jag med verktyget insidersentimentet, dvs. andelen köpaffärer från insiderhandeln i relation till både köp och försäljningar från insiders. Sentimentet varierar naturligtvis över året men trenden i måttet indikerar framtida börsutveckling med en relativt god precision. Och just nu talar det mesta för att Stockholmsbörsen står inför en kommande nedgång. Hur snart ska jag återkomma till.

Negativ trend
Så hur har sentimentet då sett ut de senaste åren? Jo, insidersentimentet på Stockholmsbörsen var 70 procent 2011 och sedan dess är trenden negativ eller vad sägs om 64 procent 2012, 59 procent 2013? Och hittills under 2014 är trenden fortsatt negativ och andelen köp har varit mycket låga 33 procent. Det är väl ingen hemlighet för er, men jag säger det ändå: Stockholmsbörsen har haft en mycket positiv värdeutveckling under denna period.

Stigande värderingar
Mönstret är ett textbok-exempel för hur insiders agerar – de köper före börsuppgångar och säljer sedan av under uppgångsfasen i takt med stigande värderingar. När värderingarna står nära toppen brukar också sentimentet – och trenden i detsamma – vara mycket negativt. Och där är vi nu. Insiders agerar tidigt före vändningar i de långsiktiga trenderna, vanligen 3-6 månader före, vilket gör dem förutsägbara som indikatorer. Om utvecklingen fortsätter enligt textboken så kan vi som sagt vänta oss sjunkande kurser framöver vilket också stöds av värderingarna. Värderingen på hela Stockholmsbörsen ligger just nu omkring 8 procent högre än den genomsnittliga värderingen under de senaste 10 åren. En viss ytterligare uppgång ligger i korten före nedgången, men uppsidan är kraftigt begränsad och jag återkommer till hur begränsad inom kort.

Okej, svenska insiders agerande och värderingen av Stockholmsbörsen indikerar en snar nedgång, men är det ett unikt läge för den svenska aktiemarknaden? Det korta svaret är: nej.

För de negativa tongångarna finns även på andra mogna aktiemarknader – den amerikanska är en sådan.

Negativt insidersentiment även i USA
Insidersentimentet är naturligt lägre på den amerikanska aktiemarknaden än den svenska. Detta beror på de vanligt förekommande incitamentsprogrammen i USA som innebär att ledande befattningshavare erhåller aktier. Eftersom innehaven inte har förekommits av ett köp och insidern någon gång kommer att sälja aktierna så blir det automatiskt en oproportionerlig övervikt för säljaffärer och detta är unikt för just USA. Men även om man inte kan jämföra sentiment mellan Sverige och USA så går det utmärkt att jämföra siffror över olika tidsperioder i USA.

Att amerikanska insiders tycker att deras egna bolag är ganska dyra avslöjas tydligt av trenden i insidersentimentet under de senaste åren.

Precis som i Sverige var den senaste toppen på sentimentsmåttet under 2011 då andelen köp uppgick till 18 procent. Sedan dess är trenden negativ med 14 procent 2012 och 10 procent 2013. Precis som i Sverige har året börjat deppigt och extremt låga 5 procent av all insiderhandel bland amerikanska insiders är hittills köp. Värderingarna har också tagit rejäl fart under den senaste tiden och under 2013 var världens största aktiemarknad en av vinnarmarknaderna i jämförelse med övriga världen. Även för USA ligger värderingen på 8 procent högre än genomsnittet under de senaste 10 åren.

Kortsiktiga uppgångar väntade
Även om jag just har talat mig varm för kommande börsnedgångar så förväntar jag mig ändå uppgångar såväl i Sverige som i USA. Marknaderna har en väl utvecklad förmåga att överreagera på såväl positiva som negativa nyheter. Jag såg det tydligt i min egen forskning kring reaktionerna på aktietipsen i tidningarna. Men det är inte bara på snabba nyheter som överreaktionerna finns, nej i allra högsta grad finns de även i det långsiktiga perspektivet.

Man brukar tala om trender eller momentum och vi ser tydliga cykler. Insiders köper ofta i stor utsträckning när det ser som mörkast ut – exempelvis mitt under finanskrisen 2008. När börserna sedan har stigit under en tid och tidningarna uppmärksammar detta så skapas det ett ökat intresse för aktier igen. Sist på köp-knappen är i regel småsparare som är rädda över att ”missa tåget”. När detta sker, när bokstavligen alla pratar om aktier, då är vi farligt nära toppen.

Dags att lämna börsen april-maj
Stockholmsbörsen är just nu inne i en sådan positiv trend. Därför förväntar jag mig en kortsiktig uppgång till april-maj på omkring 10-15 procent för helåret. Därefter förväntar jag mig negativa börser under 12-18 månader. I varje fall tror jag att det är en bra idé att kraftigt minska sin exponering i svenska aktier (och även ett flertal andra marknader). De senaste tre nedgångsperioderna har varat i 31 månader (IT-bubblan 2000-2002), 20 månader (finanskrisen 2007-2008) och 10 månader (statsfinansiella kriser 2010-2011).

Jag tror på starka rapporter under den innevarande rapportsäsongen och stigande kurser i samband med detta och under en efterföljande period. Sommarmånaderna brukar vara svajiga och vi har ett val framför oss i september. Givet att vi får se Stockholmsbörsen stiga med 10-15 procent fram till april-maj så tror jag på ovanstående analys. Om börsen skulle handlas sidledes från nuvarande nivå förskjuts tidpunkten för när jag förväntar mig att nedgången ska komma. För ett ”perfekt” nedgångsmönster behövs också den där lilla extra överreaktionen på börsen. Starka rapporter och extra eufori kan komma att skapa den mixen.

Småsparare kan ibland tro att börsen kan stiga i all oändlighet men det har inte hänt särskilt ofta. Som referens i detta sammanhang kan dessutom nämnas att börsen har stigit med 189 procent (inkl. utdelningar) sedan botten under finanskrisen 21 november 2008. Omräknat till en genomsnittlig årsavkastning så innebär det 22,8 procent per år sedan botten. Då ska det sägas att den genomsnittliga årsavkastningen historiskt har legat omkring 10 procent inklusive utdelningar.

Positiva signaler från insiders i flera länder
Men allt är förstås inte dystert på världens aktiemarknader utan det finns de marknader där läget är betydligt ljusare. En sådan marknad är Indien där insideragerandet är positivt och sentimentet 2013 låg på 48 procent vilket är högt för Indien i ett historiskt perspektiv och mer än dubbelt så högt som under 2012. Under åren 2005, 2008 och 2011 var sentimentet just dubbelt så högt som föregående år. Under det efterföljande året steg börserna i snitt med 55 procent. Det återstår att se hur utvecklingen blir i år men även värderingen av indiska aktiemarknaden är på en historiskt låg nivå och skulle alltså vara ett extra stöd för en börsuppgång.

En andra marknad där insidersentimentet är positivt är Turkiet. Till exempel var sentimentet under 2013 77 procent samtidigt som aktiemarknaden var riktigt sval och sjönk med 13 procent. Att insiders är stora köpare under dåliga börsår är som sagt förväntat och på samma sätt förväntar jag mig att insiders agerande innebär en stigande börs framöver. I Turkiets fall är det även så att sentimentet har stigit varje år sedan 2010 då det var 45 procent. Senast andelen köp låg på nuvarande nivå var under finanskrisen. Efterföljande år steg den turkiska aktiemarknaden med 86 procent. Lika stor uppgång kan vi knappast vänta oss denna gång, men en positiv utveckling ligger i korten. Just nu är den turkiska aktiemarknaden rejält turbulent på grund av den politiska osäkerheten som råder i landet.

En tredje marknad som ser mycket intressant ut är Sydkorea där sentimentet under 2013 låg på över 60 procent och steg från 55 procent 2012. Börskurserna var i stort sett oförändrade under 2013. Samtidigt ligger värderingen av den sydkoreanska aktiemarknaden på en historiskt låg nivå vilket indikerar att nedsidan är begränsad.

En outsider är Malaysia där en hög andel insiderköp under de senaste åren inte har motsvarats av en uppgång för börskurserna på marknaden vilket är märkligt i sig. Det som talar mot Malaysia är att värderingarna är relativt höga om man tittar på hur det historiskt har sett ut.

Längre ned kan du se hur utvecklingen på insidersentiment, börsen och värderingarna ser ut för en rad marknader med en kort kommentar. Baserat på detta följer nu min slutrekommendation.

Dessa börser bör du köpa på under 2014:

 • Indien
 • Turkiet
 • Sydkorea
 • Malaysia

Dessa marknader bör du avstå från under 2014:

 • Sverige
 • USA
 • Tyskland
 • Schweiz

INDIEN:
En ovanligt hög andel insiderköp under 2013 som förväntas åtföljas av uppgångar under 2014. Under 2005, 2008 och 2011 är sentimentet dubbelt så högt som året innan. Detta åtföljdes av kraftiga uppgångar i samtliga fall. Detta stödjer ytterligare en förväntan om uppgångar under 2014 eftersom sentimentet var dubbelt så högt 2013 som 2012. Värderingen på indiska aktier – vilket framgår av den andra figuren – är på en låg nivå i historisk jämförelse.

Indien: Insidersentiment (vänster skala) och börsutveckling (höger)

Indien: Insidersentiment och ”price-to-book”

TURKIET:
Sentimentet har stigit sedan 2010 och den höga andelen under 2013 åtföljdes inte av en uppgång vilket gör att det ligger i förväntansbilden för 2014. Ett orosmoment är dock den instabila politiska situationen i landet.

Turkiet: Insidersentiment och börsutveckling

Turkiet: Insidersentiment och ”price-to-book”

SYDKOREA:
Historiskt låga värderingar och relativt hög andel insiderköp. Börsuppgångarna har lyst med sin frånvaro och sammantaget innebär det att jag förväntar mig uppgångar för denna mogna aktiemarknad.

Sydkorea: Insidersentiment och börsutveckling

Sykdorea: Insidersentiment och ”price-to-book”

MALAYSIA:
Relativt hög andel insiderköp som inte ännu åtföljts av stigande börskurser vilket förbryllar. Värderingarna är dock ganska höga sett i ett historiskt perspektiv.

Malaysia: Insidersentiment och börsutveckling

Malaysia: Insidersentiment och ”price-to-book”

SVERIGE:
Sjunkande insidersentiment kommer sannolikt åtföljas av snar börsnedgång. Värderingarna steg kraftigt under 2013.

Sverige: Insidersentiment och börsutveckling

Sverige: Insidersentiment och ”price-to-book”

USA:
Situationen är densamma som för Sverige, men kanske ännu tydligare.

USA: Insidersentiment och börsutveckling

USA: Insidersentiment och ”price-to-book”

TYSKLAND:
…och samma även för Tyskland…

Tyskland: Insidersentiment och börsutveckling

Tyskland: Insidersentiment och ”price-to-book”

SCHWEIZ:
…och även för denna marknad.

Schweiz: Insidersentiment och börsutveckling

Schweiz: Insidersentiment och ”price-to-book”

Så blir börsåret 2014

Ett nytt börsår har inletts och det känns lika ovisst som det brukar göra vid den här tiden på året. Jag frågade er hur ni tror att börsåret 2014 blir och ni har svarat. Nyfiken på gissningarna? Häng med så får du se resultatet.

Först och främst vill jag tacka för den fina uppslutningen till Börsgissningen anno 2014. Svaren strömmade in och under den vecka som ni har kunnat svara fick jag in 162 bidrag. Fler bidrag gör att snittet på gissningarna blir mer intressant att använda som någon form av ”kollektivets syn” på börsutvecklingen.

Spännvidden i bidragen var mycket stor och mellan högsta och lägsta gissning skiljer det hela 68 procentenheter. Möjligen är vidden en spegling av det osäkra läge som nu råder på Stockholmsbörsen och på aktiemarknaderna i allmänhet. Så utan vidare krusiduller så kastar jag mig över era gissningar.

Ni gissar i snitt att börsutvecklingen, inklusive utdelningar, kommer att bli 6,89 procent.

Snittgissningen är ungefär 0,5 procentenheter lägre än vad ni gissade förra året och utfallet då blev som bekant drygt 20 procentenheter högre än snittgissningen.

En sammanställning av samtliga gissningar ser du i nedanstående figur.

Nedan följer en nedbrytning av bidragen till Börsgissningen 2014:

 • # bidrag: 162
 • # bidrag män: 143
 • # bidrag kvinnor: 19
 • # via Twitter: 120
 • # via Blogg: 10
 • # övrigt (Facebook, e-post, SMS): 31
 • Gissning, medel: 6,89%
 • Gissning, median: 8,00%
 • Gissning, medel män: 6,11%
 • Gissning, medel kvinnor: 12,77%
 • Gissning, standardavvikelse: 9,80%
 • Gissning, max: +32%
 • Gissning, min: -36%
 • Gissning, # positiva: 130
 • Gissning, # negativa: 32

Ni har berättat för mig vad ni tror om börsen 2014 och det är således inte mer än rätt att jag berättar för er vad jag tror. Så utan vidare omsvep kommer min syn här.

Rent tekniskt så befinner sig börsen just nu i en starkt positiv trend. Börsen har en märklig förmåga att fortsätta i den fastslagna riktningen och just nu är det uppåt för hela slanten. Många bedömare har de två senaste åren argumenterat för stigande aktiekurser eftersom det inte finns så många alternativ till aktier och att stora belopp har parkerats i räntepapper och andra säkrare tillgångar i väntan på att aktiemarknaderna ska stabilisera sig. Sedan dess har också diverse stimulanspaket från diverse stater och låga räntor hjälpt till att förflytta delar av detta kapital till börsen.

Sedan botten i samband med finanskrisen som uppnåddes i november 2008 har börsen stigit med hela etthundraåttiosex (186) procent när vi inkluderar återinvesterade utdelningar. En stor del av de pengar som placerades i aktier vid denna tidpunkt är ”smarta” pengar från bland andra insiders. Det som kännetecknar dessa investerare är att de ser till att ta hem sina vinster när majoriteten av investerarna hoppar på börståget.

Jag har redan sett sådana vinsthemtagar-tendenser bland insiders som utan vidare förklaringar till marknaden i många fall har halverat sina innehav eller till och med sålt av hela sina innehav. När detta sker efter stora uppgångar är det inte långt kvar förrän börsens starka trend vänds till en negativ.

Stockholmsbörsen värderas i dagsläget 7 procent högre än genomsnittet under de senaste tio åren.

I mitt huvudscenario så kommer bolagen med fina kvartalsrapporter för första kvartalet. Effekten blir fortsatta kursuppgångar på 10 – maximalt 20 procent från nivåerna från årsskiftet. Stockholmsbörsen befinner sig just nu också på rekordhöga nivåer och när gamla rekord slås blir det i sig en teknisk katalysator för ytterligare uppgångar. Jag tror dock att glädjen blir kortvarig och det är dags att kliva av börsen i perioden april-maj. En faktor som jag tror kommer att få börsen att darra till lite extra är riksdagsvalet den 14 september. Jag förväntar mig ett jämnt val men att oppositionen går segrande ur valet. Osäkerhet kring hur ett relativt svagt socialdemokraterna kommer att styra Sverige bidrar då till en nervös aktiemarknad och lägre kurser.

Givet allt ovan blir min gissning: +1%.

Framtiden får utvisa vilka vinster bolagen kommer med, vem som vinner riksdagsvalet och vem som vinner Börsgissningen 2014!

För er som har ett konto på Twitter så kan ni följa utvecklingen i Börsgissningen via #Börsgissningen2014 Ds.

Vinnaren i Börsgissningen 2013!

Stockholmsbörsen har redan hunnit göra bokslut för 2013 och uppgången blev hela 27,8 för generalindex med hänsyn till utdelningar. Ett fantastiskt börsår med andra ord. Det är därför dags att även göra bokslut för börsgissningen 2013 och för mig att kora en vinnare.

Totalt deltog 73 st. i 2013 års börsgissning via min blogg, varav 67 var män och 6 kvinnor. Ni gissade i snitt att börsen skulle landa på +7,5 procent, men vanligast förekommande var en gissning på +9,8 procent. Variationerna var dock relativt stora och de mest extrema gissningarna låg faktiskt i det negativa territoriet. Men trots att det förekom en del negativa gissningar så var de i klar minoritet eftersom 58 av 73 gissade på en uppgång.

Med en median-gissning på 9,8 procent var bidragen ungefär som man kan vänta sig i genomsnitt, dvs. i linje med hur ett genomsnittligt börsår har sett ut på Stockholmsbörsen. Men nu till vinnaren och resultatet.

Vinnaren är Oscar Ekholm som gissade en börsutveckling på +25,6 procent och hamnade alltså bara drygt 2 procentenheter från det slutgiltiga utfallet. Inte illa – och för denna pricksäkra gissning kommer Oscar att få ett bokpaket innehållande spännande finanslektyr i brevlådan till ett värde av minst 1.166 kronor. Oscar är en utlandsboende Göteborgare som sysslar med att sälja index-optioner på OMXS30. Och med en sådan pricksäkerhet finns det goda förutsättningar för att han lyckas bra även i sina placeringar. Om Oscar får rätt även i Börsgissningen för 2014 kan jag lova er ett ytterligare bra börsår.

Gissningarna och utfallet bör börsgissningen 2013 kan ni se i figuren nedan. Ingen av gissningarna var alltså högre än det slutgiltiga utfallet och det förvånar mig så här i efterhand.

Ett börsår är avslutat och ett nytt ligger framför oss. Så vad tror du om börsåret 2014? När du funderar över din gissning kan det vara bra att ha i åtanke att vi har två riktigt starka börsår i 2012 och 2013 bakom oss; 2012 steg börsen med 16,6 procent och 2013 alltså med 27,8 procent.

Sedan den senaste botten på Stockholmsbörsen den 4 oktober 2011 har börsen dessutom stigit med inte mindre än 70 procent. Om vi dessutom går tillbaka till vändningen efter finanskrisen i november 2008 har börsen stigit med smått otroliga 186 procent – fortfarande med hänsyn till återinvesterade utdelningar.

Jag samlar nu in gissningar på hur Stockholmsbörsen inklusive utdelningar utvecklas under 2014. För er som inte vet hur stor del utdelningarna utgör så kan jag nämna att de under ett normalår ligger på 3-4 procent och det ska då läggas på utvecklingen på börsen.

Det vinnande bidraget belönas med ett bokpaket till ett värde av minst 1.490 kronor. Just detta belopp kommer från priset på 1.000 kr för börsgissningen 2012, som räknades upp med 16,6 procent för utfallet 2012 och då blev 1166 kr som vinnaren för börsgissningen 2013 nu erhåller. Detta belopp räknas för vinnaren för börsgissningen 2014 alltså upp med 27,8 procent som är börsutvecklingen från 2013.

Gissningarna i Börsgissningen 2014 skickar du till mig som en kommentar till detta inlägg, via e-post till erik.liden@insiderfonder.se eller på Twitter till mig. Svaret vill jag ha senast den 8 januari.

Och du, glöm inte, det ska vara roligt att gissa börsutvecklingen och en gissning är just bara en gissning!

Du kommer också att kunna följa utvecklingen i Börsgissningen 2014 på Twitter via #Börsgissningen2014