Är det bra med guld och olja i portföljen?

Jag fick en kommentar på inlägget om guld och olja i en portfölj. Kommentaren kom ifrån Magnus som ville se avkastningen för följande 3 portföljer:

  1. 100% i svenska aktier efter Affärsvärldens Generalindex (AFGX)
  2. 50% i AFGX, 50% i guld
  3. 50% i AFGX, 25% i guld, 25% i olja

Och jag kollade lite på det och bestämde mig för att gå honom till viljes!

De priser jag har för AFGX, guld och olja innebär att jag har kompletta serier för samtliga priser från och med 1947-2008. Jag har valt att räkna på ovanstående 3 portföljer i lite olika scenarier:

  • Över hela perioden, dvs 1947-2008
  • 6 stycken 10-årsperioder; 1947-1956, 1957-1966 osv

Avkastningen är den genomsnittliga årsavkastningen och för prisutvecklingen på guld och olja har jag tagit hänsyn till utvecklingen i US dollar som råvarorna handlas i. Resultatet av beräkningarna framgår av nedanstående figur:

I ovanstående tabell presenteras avkastningen för 3 olika portföljer över perioden 1947-2008: 1) 100% i svenska aktier; 2) 50% i svenska aktier och 50% i guld; och 3) 50% i aktier, 25% i guld och 25% i olja. Avkastningarna är genomsnittlig årsavkastning för angivna perioder. Standardavvikelsen är ett mått på risken i placeringen.

Kommentar till resultaten: Under en del perioder har avkastningen varit högre när placeringar skett i råvaror, en del har avkastningen varit sämre. Att placera i guld och olja är bra framför allt då det reducerar risken i en portfölj avsevärt. Om man tittar i ovanstående beräkningar så framgår det att det inte bara hade varit bäst avkastningsmässigt att placera i både guld och olja över den dryga sextioårsperioden som jag har gjort beräkningarna på, utan att det också hade sänkt risken betydligt från en placering i endast svenska aktier.

Denna övning har tydligt visat fördelarna med att placera i dessa råvaror: det kan sänka risken ordentligt, men också öka avkastningen.

Fördel 1: En sänkt risk är bra i det korta perspektive eftersom variationerna i portföljen blir lägre.

Fördel 2: En ökad avkastning är bra i det längre perspektivet.

Till sist, notera att ovanstående bara är några få variationer som man kan göra. En mer realtistisk portfölj kanske hade varit 20% i guld och 10% i olja, men det får bli till en annan gång!

För den som vill läsa mer – och som vill se hur mycket svenska pensionssparare har förlorat på att AP-fonderna inte får placera i råvaror – läs denna artikel i Ekonomisk Debatt av Torbjörn Iwarsson 2006.

Med detta önskar jag en trevlig lördagskväll !

Guld, olja och börskrascherna sedan 1900

Guld är inte allt som glimmar…eller? Varför investera i guld?

Warren Buffett är negativ till en placering i guld – alltid. Eller som han sa förr ett år sedan:

You could take all the gold that’s ever been mined, and it would fill a cube 67 feet in each direction. Now, at current gold prices, that amount of gold you could buy you all – as in ALL – of the farmland in the United States. Plus, you could also buy 10 Exxon Mobils and you could still have $1 trillion of money walking around in your pocket. Or you could have a big cube of metal that has no utility whatsoever.

Och visst har han en poäng, eller låt oss i varje fall säga att han har det.

Men varför ska man då investera i guld och vad är förtjänsterna med en guldinvestering? Guld har länge varit en säker hamn för placerare när aktiemarknaden är volatil. Det innebär att när börserna runtom i världen är skakiga och nedgångarna är som värst så flyr en stor andel investerare med sina tillgångar, bland annat till guld. Guldpriserna stiger då. Historiskt har det alltså funnits en negativ samvariation mellan aktier och guldpriset. Guld har också historiskt varit ett bra skydd mot inflation.

Det finns en annan råvara som historiskt också har haft en negativ samvariation med aktier – olja. När priset på olja stiger blir följden vanligtvis en avmattad konjunktur och sjunkande aktiekurser som följd. Både guld och olja har den fina egenskapen att när de läggs till en portfölj av aktier så sjunker risknivån rejält. Och faktum är att guld och olja är de två enda tillgångarna som har haft negativ korrelation med aktier över längre peridoder. Detta kan vara viktigt att tänka på när man idag slentrianmässigt avfärdar de båda som intressanta placeringar att lägga till en aktieportfölj.

Jag har gått tillbaka till början av 1900-talet och dokumenterat de perioder då utvecklingen på Stockholmsbörsen, mätt i form av Affärsvärldens Generalindex, har varit minus 30 procent eller mer. Nedgången har uppmätts från den högsta nivån till den lägsta nivån. I nedanstående figurer finns dessutom prisutvecklingen på guld, och i förekommande fall även olja med, där prisutvecklingen på råvarorna är i svenska kronor. Totalt finns det 6 perioder där Stockholmsbörsen har haft nedgångar på 30 procent eller mer.

Kommentar till bilderna: De perioder som Affärsvärldens Generalindex har sjunkit med mer än 30 procent från toppen till botten i figurerna nedan omfattar välkända perioder. Där finns exempelvis den stora depressionen 1929 men även perioder som ligger färskare i minnet som IT-bubblan och den senaste perioden – finanskrisen. Av alla större nedgångsperioder sedan 1900 har guld varit en mycket bra placering i samtliga fall utom 1969-1970 då priset på guld i svenska kronor sjönk med 17 procent vilket alltså ändå var betydligt bättre än aktier. I de övriga fem fallen steg priset på guld kraftigt under börsrasen. Även en placering i olja under sämre börstider har visat sig vara en bra placering.

Jag tror att många investerare idag hoppas/tror på snabba vinster. Genom att inte ha några skydd mot börsras är man väldigt sårbar den dag aktier tappar kraftigt i värde. Därför bör portföljen också innehålla lite skydd, och varför då inte en del råvaror i form av guld och olja? En portfölj kan innehålla en relativt stor del guld, och en mindre del olja. Hur stor beror naturligtvis på vad man har för preferenser, men 10 procent guld och 5 procent olja är inte för mycket. Idag är det också enkelt att placera i dessa tillgångar via olika ETF:er.

För den extra intresserade: Läs denna artikel av råvaruexperten Torbjörn Iwarsson, tidigare råvaruchef på Handelsbanken men idag på SEB som han skrev 2006 till Ekonomisk Debatt om hur mycket AP-fonderna har förlorat på att inte placera i råvaror.

Det är ett laddat ämne, och det finns ”troende” på båda sidor. Därför uppmanar jag er att kommentera!

Under den stora depressionen sjönk den svenska börsen med närmare 70 procent; guldpriset steg med över 120 procent. Den som sålde sina aktier före raset och säkrade dem i guld var säkert få, men ack så nöjda.

Under IT-bubblan sjönk kurserna på Stockholmsbörsen radikalt och Affärsvärldens generalindex var ned med nästan 70 procent. Och då ska man komma ihåg att detta till stor del var en sektor-relaterad nedgång. Många branscher och enskilda bolag utvecklades positivt under denna period. Guldpriserna steg med knappa 20 procent och även en placering i olja hade varit bra i jämförelse med aktier.

Under Den senaste stora börsnedgången, den som varade under 2007 och 2008 och allmänt betecknas som "finanskrisen" var en placering i guld också bra. Denna börsnedgång var en bred nedgång där alla branscher drabbades ordentligt.