Här är insiders optimistiska

Att säga att svensken har blivit mer positiv till börsen de senaste åren vore väl ett understatement. Och det har även bekräftats i flera undersökningar exempelvis i SBAB:s Fondbarometer där det visar sig att 76 procent av de tillfrågade tror att börsen stiger på sex månaders sikt.

Men samtidigt som det breda spararkollektivet är mycket positiva så råder det en negativ trend i insiderhandeln. Detta brukar vara en säker indikator på att börsen står inför en längre period av negativ utveckling. Historien har visat att längre perioder av köp från insiderkollektivet åtföljs av uthålliga och breda börsuppgångar. Och detta mönster gäller även för längre perioder av försäljningar från insiderkollektivet som innebär börsnedgångar.

Insidersentiment
Temperaturen i insiderhandeln mäter jag med verktyget insidersentimentet, dvs. andelen köpaffärer från insiderhandeln i relation till både köp och försäljningar från insiders. Sentimentet varierar naturligtvis över året men trenden i måttet indikerar framtida börsutveckling med en relativt god precision. Och just nu talar det mesta för att Stockholmsbörsen står inför en kommande nedgång. Hur snart ska jag återkomma till.

Negativ trend
Så hur har sentimentet då sett ut de senaste åren? Jo, insidersentimentet på Stockholmsbörsen var 70 procent 2011 och sedan dess är trenden negativ eller vad sägs om 64 procent 2012, 59 procent 2013? Och hittills under 2014 är trenden fortsatt negativ och andelen köp har varit mycket låga 33 procent. Det är väl ingen hemlighet för er, men jag säger det ändå: Stockholmsbörsen har haft en mycket positiv värdeutveckling under denna period.

Stigande värderingar
Mönstret är ett textbok-exempel för hur insiders agerar – de köper före börsuppgångar och säljer sedan av under uppgångsfasen i takt med stigande värderingar. När värderingarna står nära toppen brukar också sentimentet – och trenden i detsamma – vara mycket negativt. Och där är vi nu. Insiders agerar tidigt före vändningar i de långsiktiga trenderna, vanligen 3-6 månader före, vilket gör dem förutsägbara som indikatorer. Om utvecklingen fortsätter enligt textboken så kan vi som sagt vänta oss sjunkande kurser framöver vilket också stöds av värderingarna. Värderingen på hela Stockholmsbörsen ligger just nu omkring 8 procent högre än den genomsnittliga värderingen under de senaste 10 åren. En viss ytterligare uppgång ligger i korten före nedgången, men uppsidan är kraftigt begränsad och jag återkommer till hur begränsad inom kort.

Okej, svenska insiders agerande och värderingen av Stockholmsbörsen indikerar en snar nedgång, men är det ett unikt läge för den svenska aktiemarknaden? Det korta svaret är: nej.

För de negativa tongångarna finns även på andra mogna aktiemarknader – den amerikanska är en sådan.

Negativt insidersentiment även i USA
Insidersentimentet är naturligt lägre på den amerikanska aktiemarknaden än den svenska. Detta beror på de vanligt förekommande incitamentsprogrammen i USA som innebär att ledande befattningshavare erhåller aktier. Eftersom innehaven inte har förekommits av ett köp och insidern någon gång kommer att sälja aktierna så blir det automatiskt en oproportionerlig övervikt för säljaffärer och detta är unikt för just USA. Men även om man inte kan jämföra sentiment mellan Sverige och USA så går det utmärkt att jämföra siffror över olika tidsperioder i USA.

Att amerikanska insiders tycker att deras egna bolag är ganska dyra avslöjas tydligt av trenden i insidersentimentet under de senaste åren.

Precis som i Sverige var den senaste toppen på sentimentsmåttet under 2011 då andelen köp uppgick till 18 procent. Sedan dess är trenden negativ med 14 procent 2012 och 10 procent 2013. Precis som i Sverige har året börjat deppigt och extremt låga 5 procent av all insiderhandel bland amerikanska insiders är hittills köp. Värderingarna har också tagit rejäl fart under den senaste tiden och under 2013 var världens största aktiemarknad en av vinnarmarknaderna i jämförelse med övriga världen. Även för USA ligger värderingen på 8 procent högre än genomsnittet under de senaste 10 åren.

Kortsiktiga uppgångar väntade
Även om jag just har talat mig varm för kommande börsnedgångar så förväntar jag mig ändå uppgångar såväl i Sverige som i USA. Marknaderna har en väl utvecklad förmåga att överreagera på såväl positiva som negativa nyheter. Jag såg det tydligt i min egen forskning kring reaktionerna på aktietipsen i tidningarna. Men det är inte bara på snabba nyheter som överreaktionerna finns, nej i allra högsta grad finns de även i det långsiktiga perspektivet.

Man brukar tala om trender eller momentum och vi ser tydliga cykler. Insiders köper ofta i stor utsträckning när det ser som mörkast ut – exempelvis mitt under finanskrisen 2008. När börserna sedan har stigit under en tid och tidningarna uppmärksammar detta så skapas det ett ökat intresse för aktier igen. Sist på köp-knappen är i regel småsparare som är rädda över att ”missa tåget”. När detta sker, när bokstavligen alla pratar om aktier, då är vi farligt nära toppen.

Dags att lämna börsen april-maj
Stockholmsbörsen är just nu inne i en sådan positiv trend. Därför förväntar jag mig en kortsiktig uppgång till april-maj på omkring 10-15 procent för helåret. Därefter förväntar jag mig negativa börser under 12-18 månader. I varje fall tror jag att det är en bra idé att kraftigt minska sin exponering i svenska aktier (och även ett flertal andra marknader). De senaste tre nedgångsperioderna har varat i 31 månader (IT-bubblan 2000-2002), 20 månader (finanskrisen 2007-2008) och 10 månader (statsfinansiella kriser 2010-2011).

Jag tror på starka rapporter under den innevarande rapportsäsongen och stigande kurser i samband med detta och under en efterföljande period. Sommarmånaderna brukar vara svajiga och vi har ett val framför oss i september. Givet att vi får se Stockholmsbörsen stiga med 10-15 procent fram till april-maj så tror jag på ovanstående analys. Om börsen skulle handlas sidledes från nuvarande nivå förskjuts tidpunkten för när jag förväntar mig att nedgången ska komma. För ett ”perfekt” nedgångsmönster behövs också den där lilla extra överreaktionen på börsen. Starka rapporter och extra eufori kan komma att skapa den mixen.

Småsparare kan ibland tro att börsen kan stiga i all oändlighet men det har inte hänt särskilt ofta. Som referens i detta sammanhang kan dessutom nämnas att börsen har stigit med 189 procent (inkl. utdelningar) sedan botten under finanskrisen 21 november 2008. Omräknat till en genomsnittlig årsavkastning så innebär det 22,8 procent per år sedan botten. Då ska det sägas att den genomsnittliga årsavkastningen historiskt har legat omkring 10 procent inklusive utdelningar.

Positiva signaler från insiders i flera länder
Men allt är förstås inte dystert på världens aktiemarknader utan det finns de marknader där läget är betydligt ljusare. En sådan marknad är Indien där insideragerandet är positivt och sentimentet 2013 låg på 48 procent vilket är högt för Indien i ett historiskt perspektiv och mer än dubbelt så högt som under 2012. Under åren 2005, 2008 och 2011 var sentimentet just dubbelt så högt som föregående år. Under det efterföljande året steg börserna i snitt med 55 procent. Det återstår att se hur utvecklingen blir i år men även värderingen av indiska aktiemarknaden är på en historiskt låg nivå och skulle alltså vara ett extra stöd för en börsuppgång.

En andra marknad där insidersentimentet är positivt är Turkiet. Till exempel var sentimentet under 2013 77 procent samtidigt som aktiemarknaden var riktigt sval och sjönk med 13 procent. Att insiders är stora köpare under dåliga börsår är som sagt förväntat och på samma sätt förväntar jag mig att insiders agerande innebär en stigande börs framöver. I Turkiets fall är det även så att sentimentet har stigit varje år sedan 2010 då det var 45 procent. Senast andelen köp låg på nuvarande nivå var under finanskrisen. Efterföljande år steg den turkiska aktiemarknaden med 86 procent. Lika stor uppgång kan vi knappast vänta oss denna gång, men en positiv utveckling ligger i korten. Just nu är den turkiska aktiemarknaden rejält turbulent på grund av den politiska osäkerheten som råder i landet.

En tredje marknad som ser mycket intressant ut är Sydkorea där sentimentet under 2013 låg på över 60 procent och steg från 55 procent 2012. Börskurserna var i stort sett oförändrade under 2013. Samtidigt ligger värderingen av den sydkoreanska aktiemarknaden på en historiskt låg nivå vilket indikerar att nedsidan är begränsad.

En outsider är Malaysia där en hög andel insiderköp under de senaste åren inte har motsvarats av en uppgång för börskurserna på marknaden vilket är märkligt i sig. Det som talar mot Malaysia är att värderingarna är relativt höga om man tittar på hur det historiskt har sett ut.

Längre ned kan du se hur utvecklingen på insidersentiment, börsen och värderingarna ser ut för en rad marknader med en kort kommentar. Baserat på detta följer nu min slutrekommendation.

Dessa börser bör du köpa på under 2014:

  • Indien
  • Turkiet
  • Sydkorea
  • Malaysia

Dessa marknader bör du avstå från under 2014:

  • Sverige
  • USA
  • Tyskland
  • Schweiz

INDIEN:
En ovanligt hög andel insiderköp under 2013 som förväntas åtföljas av uppgångar under 2014. Under 2005, 2008 och 2011 är sentimentet dubbelt så högt som året innan. Detta åtföljdes av kraftiga uppgångar i samtliga fall. Detta stödjer ytterligare en förväntan om uppgångar under 2014 eftersom sentimentet var dubbelt så högt 2013 som 2012. Värderingen på indiska aktier – vilket framgår av den andra figuren – är på en låg nivå i historisk jämförelse.

Indien: Insidersentiment (vänster skala) och börsutveckling (höger)

Indien: Insidersentiment och ”price-to-book”

TURKIET:
Sentimentet har stigit sedan 2010 och den höga andelen under 2013 åtföljdes inte av en uppgång vilket gör att det ligger i förväntansbilden för 2014. Ett orosmoment är dock den instabila politiska situationen i landet.

Turkiet: Insidersentiment och börsutveckling

Turkiet: Insidersentiment och ”price-to-book”

SYDKOREA:
Historiskt låga värderingar och relativt hög andel insiderköp. Börsuppgångarna har lyst med sin frånvaro och sammantaget innebär det att jag förväntar mig uppgångar för denna mogna aktiemarknad.

Sydkorea: Insidersentiment och börsutveckling

Sykdorea: Insidersentiment och ”price-to-book”

MALAYSIA:
Relativt hög andel insiderköp som inte ännu åtföljts av stigande börskurser vilket förbryllar. Värderingarna är dock ganska höga sett i ett historiskt perspektiv.

Malaysia: Insidersentiment och börsutveckling

Malaysia: Insidersentiment och ”price-to-book”

SVERIGE:
Sjunkande insidersentiment kommer sannolikt åtföljas av snar börsnedgång. Värderingarna steg kraftigt under 2013.

Sverige: Insidersentiment och börsutveckling

Sverige: Insidersentiment och ”price-to-book”

USA:
Situationen är densamma som för Sverige, men kanske ännu tydligare.

USA: Insidersentiment och börsutveckling

USA: Insidersentiment och ”price-to-book”

TYSKLAND:
…och samma även för Tyskland…

Tyskland: Insidersentiment och börsutveckling

Tyskland: Insidersentiment och ”price-to-book”

SCHWEIZ:
…och även för denna marknad.

Schweiz: Insidersentiment och börsutveckling

Schweiz: Insidersentiment och ”price-to-book”

Insidertrenden – var är vi på väg?

Hur insiders som kollektiv agerar har varit en bra signal om var börsen är på väg. Så vad visar insiders agerande den senaste tiden, och vad innebär det för vad vi kan förvänta oss av börsen framöver? Om detta tänkte jag att detta inlägg ska handla.

Den senaste tiden har börserna runtom i världen visat hygglig styrka – Stockholmsbörsen är inget undantag. Och det är egentligen mer positivt än vad man vid en första anblick kan tycka. För negativa tecken saknas knappast utan såväl kriser i flera EU-länder som en sänkt tillväxt i Asien och en oro över den amerikanska ekonomin är alla ingredienser som kan få den globala köttgrytan att skära rejält i redningen.

Men börserna stiger alltså.

Jag tänker inte analysera närmare vad det kan bero på mer än att det sedan ganska lång tid har flyttats stora kapitalflöden in i ränteprodukter. Endast en mindre justering över till mer riskfyllda placeringar som aktier kan då relativt snabbt leda till att dessa tillgångar stiger i värde. Dessutom ser värderingarna i aktier – exempelvis om man väljer att titta på nyckeltal som price-to-book – mycket attraktiva ut för tillfället. Om vi kombinerar detta med att marknaden hyser stor tilltro till att finansministrarna i EU löser de mest akuta problemen och att politikerna i USA kommer överens så har vi nog en rimlig förklaring till att börserna kan stiga trots att riktigt negativ information samtidigt finns.

Om vi istället riktar uppmärksamheten mot insiders – vad gör dem just nu?

Under november har aktiviteten ökat en del från föregående månad vilket är helt normalt eftersom oktobermånader är rapportmånader. Som jag tidigare har skrivit så beror den låga aktiviteten under en rapportmånad på att insiders har handelsförbud 30 dagar före en rapportdag samt själva rapportdagen. Aktiviteten under november landade i varje fall på 3% vilket är ganska normalt – det historiska snittet sedan 1991 är 3,2%. Av de som var aktiva under november var 70% av deras affärer ”köp” av den egna aktien. När jag tittar på vilka affärer som har gjorts kan jag konstatera att många har köpt mindre poster efter rapporterna.

Detta märks extra tydligt om man tittar på de affärer som VD:ar har gjort. Totalt har 20 VD:ar varit aktiva varav 16 har ökat sina innehav. Det är relativt mycket när 20 VD:ar är aktiva under en enskild månad. Däremot var deras affärer under månaden överlag mycket små så de signalerar inte särskilt mycket.

Okej, det var november, men hur ser då den mer långsiktiga trenden ut?

Låt mig backa till sommaren 2011. Från juni 2011 fram till och med december samma år så ökade insiders sina innehav med över 4 miljarder netto vilket är en ganska stor ökning om man går tillbaka historiskt. Omkring 80% av alla insiders affärer under denna period var ”köp”. Sådana längre sammanhängande perioder av insiderköp är ganska ovanliga och sist det skedde var under 2008 då insiders köpte mitt under brinnande finanskris, för övrigt ett mycket fint exempel på att insiders som investerare är ”contrarian”. Det klassiska är att insiders ökar sina innehav när andra minskar dem och tvärtom.

Hur som haver, 2012 har varit blandat från insiders där tillfälliga nedgångar har utnyttjats till att öka innehaven. Där vi nu står är ett sådant läge när insiders förväntar sig en längre uppgångsfas. De tunga insiderköpen under 2008 åtföljdes av en längre uppgångsfas och allt är upplag för att det ska bli fallet även denna gång. Om man vill ha ytterligare stöd för detta ”mönster” kan man gå tillbaka till hur insiders agerade efter IT-bubblan – även denna gång ökade insiders sina innehav kraftigt. Och vad hände sedan? Jo, en fem år lång uppgångsfas följde för Stockholmsbörsen.

I nedanstående figur kan ni själva se hur insiderkollektivet har agerat sedan 1994. I figuren återspeglas OMXS30-indexet samt insidersentimentet som ett ”rullande” 12-månadersindex. Sentimentet är snittet av andelen köp i förhållande till samtliga aktieaffärer av insiders i sina egna bolag.

Den senaste tiden finns det ingen klar trend i hur insiders agerar som kollektiv. Negativt? Inte alls, det är mycket positivt!

Jag är inte särskilt förvånad över att insidertrenden är något diffus. Tvärtom ser jag det snarare som ett ganska tydligt tecken på en uppgång som inte riktigt än har inträffat. Den uppgång som jag nu talar om kommer sannolikt innebära ganska kraftiga börsuppgångar, sannolikt minst 25 procentenheter och det skulle inte vara en total överraskning om det blir det dubbla. När dessa uppgångar väl kommer på allvar så förväntar jag mig att insiders successivt kommer att minska sina innehav. Och, om man tror att insidertrender upprepar sig så kommer börsen därefter ”toppa” när insiderköpen sjunker till en mycket låg nivå.

Precis så har det sett ut historiskt och det mesta talar för att det blir så även denna gång.

Hålet som de inte vill laga

Du har hål i tanden – du går till tandläkaren som lagar det. Det är ett hål i vägen på din gata – du ringer till kommunen som lagar hålet. Någon slår hål i fönstret på skolan där du är lärare – du ringer vaktmästaren som lagar fönstret. Du märker ett hål i byxfickan – du lagar hålet. Det finns många hål att laga, men  vi gör det även om det ibland kan dröja en dag eller två.

Orsak och verkan. Det finns ett problem – vi löser problemet.

Det här är berättelsen om hålet som de inte vill laga. Du vet, det där kryphålet som insiders kan kravla in och ut igenom utan att man bryr sig. Kryphålet som gör att insiders inte behöver anmäla sitt ägande i bolaget där de är ledande befattningshavare om de äger aktierna via en kapitalförsäkring.

Det här hålet, insider-kryphålet när de äger aktier i det egna bolaget via en kapitalförsäkring, är inget nytt fenomen. Åh nej, det har uppmärksammats av många och under lång tid. De så ofta helt felaktigt bespottade Finansinspektionen, FI, har höjt rösten så gott det går om detta problem redan 2007 att det måste täppas till, och det omedelbums. Jag har tidigare skrivit om ämnet i detta inlägg, och i ytterligare ett om lagstiftarens senfärdighet.

En liten kort bakgrund följer.

De som är registrerade hos FI som insiders är enligt lag skyldiga att rapportera sina innehav i bolagets aktie till FI samt när de köper och säljer också. Reglerna syftar till att skapa en transparens på aktiemarknaden. Eller bättre uttryckt att investerarna ska känna förtroende för marknaderna som helhet. När en insider äger sina aktier i bolaget via en kapitalförsäkring så är det inte personen som är formell ägare till aktierna utan försäkringsbolaget som tillhandahåller kapitalförsäkringen. Vem den slutgiltiga ägaren är spelar alltså ingen roll. Att insiders inte är rapporteringsskyldiga för aktier som ägs på detta sätt är en olycklig omständighet som man inte tänkt på förrän kapitalförsäkringar blev riktigt populära.

Ett problem med andra ord. Men problem som vi upptäcker fixar vi väl bara?

Nej, så enkelt visar det sig inte vara. Lagstiftaren har nämligen visat sig ganska ointresserad av denna lucka egentligen. Personligen tror jag bara att det har med pengar att göra. Hade det gällt att staten gått miste om skatteintäkter, då jävlar hade det blivit åka av…

Och sanningen är att FI röt till ordentligt redan 2007/2008 om den olyckliga luckan. Men problemet sopades snabbt under mattan av Finansdepartementet med motiveringen att man avvaktade utredningar i Europakommissionen under det därpå kommande året.

Men så till slut fick FI i uppdrag att formellt utreda frågan från departementet. Det dröjde till den 10 mars 2011 innan departementet gav FI uppdraget men utredningen offentliggjordes i varje fall den 1 november 2011. Utredningen, som du kan hitta här, var rakt på sak – täpp till hålet och gör det nu! Utredningen resulterade i ett lagförslag om hur detta skulle ske och gav samtidigt rekommendationen att lösa frågan omedelbart. Nu skulle det väl ändå hända något?

Visst finns det anledning att hoppas på att departementet snabbt skulle agera på rekommendationen från FI, men sanningen är att inte mycket har hänt sedan dess.

Och problemet görs inte bättre av att de insiders som vill anmäla sina innehav via kapitalförsäkringar inte tas emot av FI – det är ju inte rapporteringsplikt på sådana innehav.

På en aktiemarknad är det viktigt att alla aktörer har tilltro till just marknaden. Så fort det känner en oro för att det pågår något fuffens flyr de lika fort som badgäster vid ösregn. Man brukar tala om transparens på aktiemarknaden. Och det är just transparens vi talar om här, för visst är det viktigt att vi vet hur de som sitter i bolagen köper och säljer aktier i de egna bolagen. Det säger nämligen ganska mycket om vad de tror om bolaget, en information som har visat sig viktig att marknadens aktörer har och ofta även värdefull. Tyvärr kan investerarna inte vara helt säkra på exakt hur insiderägandet ser ut så länge kryphålet finns kvar.

Som ansvarig för ett bolag som står under Finansinspektionens tillsyn känner jag väl till de regelverk som ska efterlevas. Just därför har jag ingen som helst förståelse för att ett icke önskvärt hål i lagen, som enkelt kan täppas till, inte täpps igen.

Patienten (Finansdepartementet) har ett specialhål i tanden. Man går till tandläkaren (Finansinspektionen) som får i uppdrag att ta fram en fyllning att laga hålet med. Tandläkaren tar fram en fyllning. Men nu visar det sig att patienten inte längre vill laga hålet. Eller rättare sagt, man avvaktar lite till. Varför? Ja, det vet ingen, men antagligen har de viktigare saker att arbeta med. Som att visa sitt ”angry face” åt representation och tjänstebilar hos AP-fonderna.

Det är hög tid att återvinna spararnas förtroende för aktiemarknaden och då gäller det att lösa alla lösa (och synliga) trådar. Det är hög tid att täppa till det där lilla hålet och för lagstiftaren att förstå vikten av orsak och verkan!