FI: Belåningsgraden sjunker

Idag publicerade Finansinspektionen en rapport om den svenska bolånemarknaden. I sammanfattningen av rapporten kan man läsa följande utdrag:

…de allra flesta hushåll som har tagit ett nytt bolån har en god återbetalningsförmåga och är motståndskraf­tiga mot ränteuppgångar. Även vid antaganden om kraftiga prisfall och arbetslöshet påverkas endast en begränsad andel av hushållen. Det tyder på att de svenska bolånen i dagsläget inte hotar den finansiella stabili­teten.

Det framgår också av rapporten att andelen av hushållen med nya bolån som har en belåningsgrad som överstiger 85 procent ligger på nio procent, vilket är hälften med det stickprov som FI gjorde 2009. Dessutom visar det sig att nästan alla (98 procent) som beviljas lån överstigande 85 procent av belåningsgraden amorterar på sina lån. Lån utöver de 85 procenten beviljas dels sällan, och kräver oftast att ärendet beviljas i en särskild process.

Man kan alltså konstatera att bolånetaket på 85 procent fungerar och som fastighetsägare är det positivt då rapporten visar att den svenska bostadsmarknaden är stabil. Det bör också innebär att prisutvecklingen framöver också blir stabil.